Disclaimer

Disclaimer
Het Laboratorium Klinische Pathologie probeert continue aandacht te besteden aan het up-to-date houden van de informatie op deze website. Eventuele aanpassingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder dat deze vooraf worden aangekondigd.
Het laboratorium Klinische Pathologie ETZ en het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis Tilburg zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op deze website of voor schade ontstaan door gebruik van de informatie. De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van de informatie aan de patiënt van de behandelend specialist.

Links naar websites van derden
Het feit dat de websites van derden via links op de website van het Laboratorium Klinische Pathologie kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door het laboratorium Klinische Pathologie ETZ en het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis Tilburg.
Het laboratorium Klinische Pathologie ETZ en het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis Tilburg zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Rechten
Alle rechten met betrekking tot de informatie op deze website berusten bij het Laboratorium Klinische Pathologie ETZ en het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis Tilburg. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Laboratorium Klinische Pathologie en het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis Tilburg mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier.